عید....

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا
ایـن خانـه تکـانـدیم ز بیگانه، بیا
یـک مـاه تمـام میهـمـانـت بودیم
یک روز به مهـمانی این خانه بیا

 

/ 0 نظر / 12 بازدید