التماس دعا...

 

علی یگانه بود...


 

 

درد علی دو گونه است:

یک درد دردیست که از زخم شمشیر

بر فرق سرش احساس میکند

و درد دیگر دردیست که او را تنها در نیمه شب های خاموش

به دل نخلستانهای اطراف مدینه کشانده

و بناله درآورده است

و ما تنها بر دردی میگرییم که از شمشیر ابن ملجم

بر فرق سرش احساس میکند

اما این درد علی نیست

دردی که چنان روح بزرگی را به ناله درآورده است

تنهایی است که ما آن را نمیشناسیم

باید این درد را بشناسیم 

نه آن درد را

که علی درد شمشیر احساس نمیکند

و.............ما.............

درد علی را احساس نمیکنیم

 


/ 0 نظر / 16 بازدید