ماهی به رنگ عشق...

حـــســــــــــــــــــیـــن جــــان...

ای بهترین بهانه برای گریستن...

 

 

 

فدای صداقت اون بیسوادی که وقتی ازش پرسیدند عشق چند حرفه؟

گفت چهار حرفه...

همه بهش خندیدند...

اما زیر لب زمزمه میکرد...

حسین...

حسین...

حسین...

 

  

 

بیایید در ماه محرم

 زنجیر نزنیم!

اما زنجیر از پای آزادمردی باز کنیم...

سینه نزنیم! 

 اما سینه دردمندی را از غم و آه پاک کنیم...

اشکی نریزیم! 

 اما اشک از چهره مظلومی پاک کنیم...

آنوقت با افتخار بگوییم...

 

یـــــــــــــــــــا حســـــــــــــــین...

 

  

باران می بارد...

به حرمت کداممان

نمیدانم...

من همین قدر میدانم...

باران!

صدای پای اجابت است

 خدا با همه جبروتش دارد ناز میخرد

نیاز کن...

مرا نیز دعا کن...

 

/ 761 نظر / 38 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رسول

چــِگونہ مے شــَــوَد اَز خُدآ گـــِـرِفـت چیزے را کہ نــِـمے دَهـــَــد؟ مے گویند قـــِـسمـَــت نیست، حِکمـَـت اَستــــ مـــَـن قـــِسمـَـت و حِکمـَـت نِــمے فـَـهمــَـمــــ تــــــو خُدآیـــے طاقـــَــت را مے فـــَـهمے مـــَـگـــَــر نہ ؟!!

فهیمه - فرزانه

اینــ روزهآ ... حسِ دوستــ دآشتنتـــ ... تـــآ عمقــِ قلبتـــ پیدآ مے شود ... وقتے در نگآهتــ نگرآنے موج مے زند ... باز مرآ عآشقـــ مے کنے ... باز عآشقتـــ مے شومــ ... عآشقــِ خآلصےِ قلبتــ در نگآهِ بارآنــ ... عآشقــ گرمےِ مهربآنیتـــ در ظهرِِ تآبستآنــ ... و منــ عآشـــــِقــ مے مآنمــــــ ...

مهرنوش

دلت که گرفته باشه صدای ترانه که هیچ ، با صدای دست فروش دوره گرد هم گریه میکنی ... دوست بدار آنهایی را که در زندگیت نقشی داشته اند نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند. [گل][گل][گل]...

پیمـــــــانـ

نـــوش می کنم سیـــگار. .. ودکـــا... و تلخــی رفتنت را. .. جهـنم را شـش دانگ می خـرم......! (̅_̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅_̅_̲̅_̅_̲̅_̅_̅()ڪے آپــمـ . . . خــوشـحـآلـ میشمـ سربزنیـ[قلب]

عمو علی

سلام علیکم یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] ......★.........................★............................................................ ..........★..........................★........................................................... ..........★.......★★..............★.......................................................... ..........★..............★...........★......................................................... ..........★.....★......★...........★......................................................... ★.......★.........★★.............★★...................................................... ★.......★...............★.........★...★.................................................... ..★★★.....................★★★.........★.....................

عمو علی

سلام علیکم یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] ......★.........................★............................................................ ..........★..........................★........................................................... ..........★.......★★..............★.......................................................... ..........★..............★...........★......................................................... ..........★.....★......★...........★......................................................... ★.......★.........★★.............★★...................................................... ★.......★...............★.........★...★.................................................... ..★★★.....................★★★.........★.....................

عمو علی

سلام علیکم یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] ......★.........................★............................................................ ..........★..........................★........................................................... ..........★.......★★..............★.......................................................... ..........★..............★...........★......................................................... ..........★.....★......★...........★......................................................... ★.......★.........★★.............★★...................................................... ★.......★...............★.........★...★.................................................... ..★★★.....................★★★.........★.....................

عمو علی

سلام علیکم یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] ......★.........................★............................................................ ..........★..........................★........................................................... ..........★.......★★..............★.......................................................... ..........★..............★...........★......................................................... ..........★.....★......★...........★......................................................... ★.......★.........★★.............★★...................................................... ★.......★...............★.........★...★.................................................... ..★★★.....................★★★.........★.....................

عمو علی

سلام علیکم یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل]یا علی(ع) [گل][گل] ......★.........................★............................................................ ..........★..........................★........................................................... ..........★.......★★..............★.......................................................... ..........★..............★...........★......................................................... ..........★.....★......★...........★......................................................... ★.......★.........★★.............★★...................................................... ★.......★...............★.........★...★.................................................... ..★★★.....................★★★.........★.....................