ظرفیت...

جنبه داری این پست و بخونی؟

 

.......

 

ظـرفـیـت هرکس

نه به اندازه ی حجم عضلات و پیکر اوست

نـه بـه انـدازه ی پـول تـوی جـیـب هـایـش

نه حساب بانکیش

نه تعداد مدارک تحصیلی و میزان سوادش

نه سالهای عمرش

نه میزان تجربیاتش

نه عنـاویـن

و نه القابش

نه تـعـداد دوست و رفـیـق و جان نثارش

نــــه قـــــدرت

و نه امکاناتش

...

اینها هم بی تاثیر نیست

...

امـا اگـر مـی خـواهــی بـدانی

جنبه و ظرفیت من چقدر است

میـزان صـبر و ادب و آرامشم را

و مــیـزان پـذیــرش مـنـطـقـم را

وقتی از دست تو عصبانی می شوم

یا وقتی شاکیم

بسنج

 

................................

 

این روزهـا انقدر آدمهای نادان دورو برم را گرفتند که تازه

میفهمم امامان و پیامبران ما چه زجری روتحمل میکردند

 برای هـدایت یـه انـسانـی که خودشو به نادانی زده.....

...............................

 

عجب صبری خدا دارد...

 

 

/ 319 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
.رهگذر نیستم.

من به بادهای ویرانگر ایمان ندارم ! در شاخه های تو پیچیده ام تا پاییز را غافلگیر کنم

به دلتنگی هایم دست نزن

حـالـا کـه رفـتـه ای . . . مـ ـن هـم مـیـروم امـا فـرق مـ ـنـو تـ ـو در ایـن اسـت مـ ـن رفـتـن تـ ـو را پـشـت هـالـه ای اشـک دیـدم و دم نـزدم امـا تـ ـو رفـتـن مـ ـرا نـخـواهـی دیـد

به دلتنگی هایم دست نزن

حـالا كـه رفـته اي ... نـمـيـدانـم چـه كـنـم بـا روزهـايـي كـه هـر ثـانـيـه اش بـهـانـه نـبتودنـت را مـيـگـيـرد!

به دلتنگی هایم دست نزن

حـالـا کـه رفـتـه ای پـرنـده ای آمـده اسـت در حـوالـی هـمـیـن بـاغ رو بـه رو هـیـچ نـمـی خـواهـد فـقـط مـی گـویـد : کـوکـو؟

به دلتنگی هایم دست نزن

درخت که می شوم تو پائیزی ! کشتی که می شوم تو بی نهایت طوفانها ! تفنگت را بردار و راحت حرفت را بزن !

به دلتنگی هایم دست نزن

با هر چه عشق نام تو را می توان نوشت با هرچه رود راه تورا می توان سرود بیم از حصار نیست که هر قفل بسته را با دست های روشن تو می توان گشود