...

اتاقی باشد با نور کم

نشسته باشی بر روی زمین....

تکیه بر پشتی داده باشی...

 

سازت را کوک کنی و آرام آرام زمزمه کنی...

نگاهت کنم...نگاهم کنی...

بفهمی که منتظرم...

 

بخوانی...

ساز بزنی و بخوانی...

چشم برندارم از تو...

خواندنت تمام شده باشد

من محو تو مانده باشم...

 

بخندی...

خجالت بکشم...

بپرسم: چای میخوری؟

..............................

 

دنیای کوچیکیه نه؟

 

/ 0 نظر / 11 بازدید